Крим під Російською окупацією 3752 день
Вся Україна у вогні 827 день
  Мета та цілі БО «ККСЦ «Куреш»

Мета та цілі БО «ККСЦ «Куреш»

ВИТЯГ зі СТАТУТу
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЙИ ЦЕНТР
«КУРЕШ»,

(Статут затверджено Протоколом позачергових загальних зборів
від 29 травня 2017 р.).

    1. Загальні положення

        1.1 Благодійна організація «КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР «КУРЕШ» (надалі «Організація») недержавна, неприбуткова благодійна організація, яка створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших законів та нормативно-правових актів України, також цього Статуту.
       Нова редакція затверджена Протоколом позачергових загальних від 29 травня 2017 р.
        1.2 Організація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
        1.3 Найменування Організації:
       Повна назва: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР «КУРЕШ».
       Скорочена назва: БО «ККСЦ «КУРЕШ».
        1.4 Організаційно-правова форма: благодійна організація.

        1.6 Організація створена на безстроковий час.

    2. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

        2.1 Предмет, мета та напрямки діяльності Організації є:
            2.1.1 залучення широких верств населення до дієвої участі у відродженні кримськотатарської культури, мови, спорту, розвитку державного патріотизму;
            2.1.2 надання допомоги у сприянні захисту прав людини, основних прав і свобод, соціального захисту, соціального забезпечення, соціальних послуг, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах та взаємодії з міжнародними організаціями;
            2.1.3 надання організаційної, інформаційної, правової та фінансової підтримки на відновлення та створення об’єктів історико-культурної спадщини;
            2.1.4 створення та втілення науково-освітніх програм, книг, буклетів та інших видів інформування, стосовно боротьби українського та кримськотатарського народу за побудову Української держави, відновлення історичної справедливості та іншої статутної діяльності;
            2.1.5 сприяння розвитку спортивного мистецтва боротьби на поясах Куреш;
            2.1.6 сприяння запровадженню фізичної культури та спорту у систему виховання підростаючого покоління;
            2.1.7 сприяння розвитку та підтримки кримськотатарської культури, мови, спорту, декоративно-прикладного мистецтва;
            2.1.8 сприяння розвитку та зміцненню толерантності і міжнаціональних відносинах;
            2.1.9 проведення заходів, пов’язаних з проблемами свободи слова в Україні, сприяння демократичним перетворенням в країні;
            2.1.10 створення та підтримка музикальних, культурних, творчих колективів, фізкультурно-спортивних, аматорських і професійних об’єднань, клубів, секцій, команд;
            2.1.11 організація та проведення культурно-масових акцій, у тому числі які присвячені визначним датам;
            2.1.12 взаємодія з різними організаціями, установами, політичними партіями, підприємствами будь-яких форм власності, органами влади, юридичними та фізичними особами, у т.ч. навчальними закладами, школами, гуртками, федераціями, асоціаціями, комітетами, управліннями в інтересах громади;
            2.1.13 проведення учбових практикумів, семінарів, круглих столів, конференцій, літних шкіл, чемпіонатів, дискусій, виставок;
            2.1.14 сприяння обміну професійним досвідом на різних рівнях, стажувань, програм підвищення кваліфікації; програм обміну студентів;
            2.1.15 організація дозвілля, розвиток туризму; залучення молоді в активну громадсько-політичну та культурну діяльність;
            2.1.16 співпраця із засобами масової інформації щодо поширення інформації про діяльність Організації;
            2.1.17 фінансова допомога набувачам благодійної допомоги;
            2.1.18 здійснення доброчинної діяльності в інтересах суспільства;
            2.1.19 сприяння розвиткові пошукових, археологічних програм, а також освітній діяльності;
            2.1.20 створення та надання допомоги в становленні суспільного телебачення, радіо, інтернет-радіо, художніх та документальних кінофільмів, телепрограм, радіопрограм, видавничої справи, засобів інформаційної інфраструктури, поширення книг тощо;
            2.1.21 стимулювання студентської науки, сприяння молодим вченим в їх наукових розробках;
            2.1.22 розвито екологічного напряму, прикладної науки та пошук розв’язанні екологічних проблем;
            2.1.23 надання фінансової та не фінансової підтримки науковцям, дослідникам та студентам, а також іншим неприбутковим організаціям, що беруть участь у програмах і проектах, пов’язаних з метою Організації.
2.2 Завданнями Організації є:
2.2.1 надання допомоги спортсменам, вченим, письменникам, історикам, а також митцям: скульпторам, художникам, артистам, режисерам, представникам інших творчих професій, заснування стипендій, премій, матеріальної допомоги тощо;
2.2.2 сприяння підготовки спортсменів, членів спортивних збірних команд з боротьби Куреш та інших видів спорту;
2.2.3 проводити спортивні змагання, чемпіонати, спартакіади, навчально-тренувальні збори;
2.2.4 сприяння розвитку спортивної програми, пошукової діяльності, а також освітній діяльності;
2.2.5 становлення розвитку суспільного телебачення, громадського радіо, інтернет-радіо, створення художніх та документальних фільмів, телепрограм, радіопрограм, видавничої справи;
2.2.6  надання методичної допомоги освітнім та культурним закладам;
2.2.7  надання допомоги у створенні методично-наукової забезпеченості сучасними посібниками та підручниками;
2.2.8 сприяння розвитку науки та освіти, надання допомоги у реалізації науково-освітніх програм, допомоги вчителям, учням;
2.2.9  пропагування здорового образу життя та створення фізкультурно-спортивних аматорських і професійних об’єднань, клубів, секцій, команд боротьби Куреш;
2.2.10  організація, фінансування та безпосередня участь у заходах щодо збереження пам’яток архітектури, культурної та історичної спадщини;
2.2.11 сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих, міжнародних програм, що спрямовані на підтримку дослідників історії;
2.2.12 поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, розробка і здійснення соціальних програм з метою надання адресної благодійної допомоги;
2.2.13 інформаційне та правове забезпечення благодійних соціальних програм, здійснюваних Організацією;
2.2.14 залучення фізичних та юридичних осіб до участі у благодійній діяльності Організації, проведення благодійних компаній по збиранню пожертвувань, благодійних масових заходів, аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;
2.2.15 проведення семінарів, «круглих столів», конференцій для досягнення мети діяльності Організації.

2.3 Формами здійснення благодійної громадської діяльності є:
2.3.1 надання одноразової або систематично фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
2.3.2 фінансування конкретних цільових програм та проектів;
2.3.3 допомога на основі договорів/контрактів про благодійну діяльність;
2.3.4 дарування або дозвіл на безоплатне/пільгове використання об’єктів власності;
2.3.5 надання дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
2.3.6 подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
2.3.7 прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
            2.3.8 інші форми, не заборонені чинним законодавством.

    3. Благодійна програма організації

        3.1 Комплекс благодійних заходів, спрямованих на реалізацію передбачених п.2.3. цього Статуту форм благодійної допомоги, реалізується Організацією у вигляді благодійної програми, що є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Організації.
        3.2 На реалізацію благодійної програми використовується вся сума надходжень за відповідний фінансовий рік за винятком адміністративно-господарських витрат, пов’язаних із функціонуванням Організації.
        3.3 Для реалізації певних довгострокових заходів Організація додатково може ухвалювати окремі благодійні програми. Використання коштів для реалізації довгострокової програми здійснюється відповідно до термінів. Визначених цією програмою.
        3.4 Здійснення організацією благодійної діяльності у формі надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в порядку, установленому чинним законодавством України.

    4. Правовий статус організації

4.1 Для виконання своїх статутних завдань, організація здійснює громадську, благодійну, фінансову діяльність у передбаченому законодавством України порядку.
4.2 Організація набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у визначеному чинним законодавством порядку, користується всіма передбаченими законодавством правами, має відокремлене майно, рахунки в установах банків, у разі необхідності, печатки зі  своїм повним найменуванням, додаткові печатки (для договорів, для бухгалтерії, для відділу кадрів, тощо), штампи, фірмові бланки, символіку та іншу атрибутику, що не заборонена законодавством. Символіка Організації затверджується Правлінням Організації та реєструється в установленому законом порядку.
4.3 Організація придбаває від свого імені рухоме та нерухоме майно, володіє інтелектуальною власністю, несе відповідальність по своїх зобов’язаннях, може бути позивачем та відповідачем у судах, включаючи господарські та третейські суди.
4.4 Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Організації, так само, як і втручання Організації у діяльність державних органів, службових осіб не допускається, окрім випадків, чітко передбачених законодавством України.
4.5 Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки.
4.6 Засновник Організації забезпечує виконання статутних завдань, вільний доступ до звітів Організації, документів про її господарську і фінансову діяльність.
4.7 Засновник та працівники Організації, члени органів управління та інші пов’язані з ним особи не мають права отримувати матеріальних переваг, доходів (прибутків) або їх частин, та додаткових коштів у зв’язку із своїм становищем у Організації, окрім оплати праці, нарахування єдиного податкового внеску, що передбачені Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та Статутом.
4.8 Організація відповідає за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке, згідно з чинним законодавством України, може бути звернено стягнення.
4.9 Засновники Організації та його члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, як і Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновників та членів Організації, крім випадків передбачених законодавством.
4.10 організація не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів і організацій, рівно як і держава, й органи та організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.
4.11 Відповідно до статутних завдань та чинного законодавства Організація має право:
4.11.1 залучати добровільні внески та пожертвування українських та іноземних фізичних та юридичних осіб, міжнародних організацій у вигляді грошових надходжень, як в національній, так і в іноземній валютних, майна та інших матеріальних цінностей для здійснення благодійної діяльності;
4.11.2 самостійно вирішувати питання про надання благодійно допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійникам на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
4.11.3 самостійно визначити форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги благодійної допомоги;
4.11.4 здійснювати благодійну діяльність спільно з фізичними та юридичними особами на засадах, визначених чинним законодавством України;
4.11.5 укладати в межах своїх повноважень будь-які договори, угоди, в тому числі і міжнародні, згідно до чинного законодавства України в різних сферах своєї діяльності, здійснювати спільні проекти із зарубіжними організаціями;
4.11.6 бути членом та/або засновником інших благодійних організацій, об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Організації;
4.11.7 обмінюватися інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення благодійній діяльності, а також фахівцями та спеціалістами Організації з відповідними благодійними організаціями як України, так і зарубіжних країн;
4.11.8 реалізовувати власні цільові та комплексні благодійні програми, підтримувати програми інших благодійних організацій що не суперечать статутним цілям та завданням Організації;
4.11.9 відкривати рахунки 9у національній та іноземній валютах) в установах банків, мати депозитні вклади в установах банків відповідно до чинного законодавства, мати самостійний баланс;
4.11.10 проводити благодійні лотереї, благодійні компанії по збору благодійних пожертвувань, благодійні масові заходи, благодійні аукціони;
4.11.11 засновувати підприємства та організації, суб’єкти підприємницької діяльності для досягнення цілей, визначених Статутом;
4.11.12 засновувати засоби масової інформації;
4.11.13 займатися видавничою діяльністю з метою популяризації та підтримки дослідників боротьби українського народу за побудову Української держави, відновлення історичної справедливості до учасників Визвольного руху, увічнення їхнього подвигу, сприяння в обміні історичної та культурно інформації, поширення, відтворення і різних формах історії боротьби українського народу за незалежну державу;
4.11.14 поширювати друковану, кіно-, відео-, аудіо-, фото-продукцію, в тому числі сувенірну продукцію, з метою популяризації своїх програм, програм соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства, іншої діяльності, передбаченої цим Статутом та чинним законодавством України;
4.11.15 набувати у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами тощо, мати майнові права у встановленому чинним законодавством порядку;
4.11.16 утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, філії та представництва;
4.11.17 мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «про об’єднання громадян» для реєстрації символіки об’єднань громадян;
4.11.18 популяризувати своє ім’я (назву), символіку тощо;
4.11.19 інші права згідно з чинним законодавством України.
4.12 Відповідно до статутних завдань та чинного законодавства Організація має обов’язки:
4.12.1 забезпечення виконання своїх статутних завдань;
4.12.2 забезпечення вільного доступу до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
4.12.3 інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.